Tagarchief: Stichting Steenbreek

Stichting Steenbreek en VHG gaan samenwerken

Samenwerking-Steenbreek-en-VHG
Lees het gehele artikel

Samen met hoveniers als kennis- en praktijkmensen werken aan realisatie van doelstellingen

Stichting Steenbreek en Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) gaan samenwerken. Beide partijen willen op deze wijze gebruikmaken van elkaars kennis, kunde en contacten. Na afloop van de Inspiratiedag van Steenbreek in Tilburg op donderdag 19 mei, werd de samenwerking bezegeld.

VHG, de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, telt 1100 leden en wil namens de individuele ondernemers in de branche, de maatschappelijke en economische meerwaarde van groen onder de aandacht brengen bij politiek, institutionele partijen en burgers. De kennis binnen de vereniging wordt onder meer verspreid door diverse publicaties, zoals de handleidingen De Levende TuinDe Levende Openbare Ruimte en Het Levende Gebouw.

Grote invloed

Arne Weverling van VHG zegt over de samenwerking: ‘We dienen hetzelfde doel en we zijn zeer enthousiast over de samenwerking, omdat Stichting Steenbreek iets heeft geagendeerd wat maatschappelijk gezien erg belangrijk is. Dat is minder stenen in tuinen en de buitenruimte en onze ondernemers hebben daar grote invloed op. Het is mooi dat we Steenbreek daarin kunnen ondersteunen. Bij ons bestaat veel kennis en kunde en de hoveniers en de groenvoorzieners vormen eigenlijk de eerste ring van partijen die invloed hebben op hoe de buitenruimte eruitziet. Het is mooi dat we elkaar met dit partnership kunnen versterken om te zorgen dat de buitenruimte biodiverser en klimaatbestendiger wordt. Het gaat om de som der delen: als iedereen wat doet, komen we heel ver.’

Doelstellingen

Voor Steenbreek biedt de samenwerking de mogelijkheid om met de hoveniers als kennis- en praktijkmensen samen te werken aan de realisatie van de doelstellingen. ‘VHG vormt met alle kennis en het netwerk dat zij heeft een goede aanvulling op het netwerk van Steenbreek’, zegt Wout Veldstra, voorzitter van Stichting Steenbreek. ‘Wij hebben veel belang bij contacten in het groene veld en de samenwerking met VHG biedt die mogelijkheid nog meer. Het is belangrijk dat VHG een partner van ons is geworden en we gezamenlijk kunnen optrekken. Om duurzaamheid te laten slagen moet je elkaar ondersteunen. Samenwerking is het motto.’

Stichting Steenbreek ziet overal kansen voor vergroening. Van grijs naar groen

participatie2
Lees het gehele artikel

Stichting Steenbreek slaat de handen ineen met gemeenten, inwoners en bedrijven om lokale netwerken op te zetten en Nederland te vergroenen. Sinds de oprichting in 2015 zijn er al 160 gemeenten aangesloten en talloze groene initiatieven gerealiseerd. Maar er ligt nog genoeg steen om te breken. Roel van Dijk vertelt waar kansen liggen voor een groene, klimaatbestendige en gezonde omgeving. 

Roel van DIjk.

Bewustwording

Het besef groeit dat versteende tuinen een negatieve invloed hebben op de biodiversiteit en de klimaatadaptatie en het aantal tuinen in Nederland groeit nog steeds. “De komende 10 jaar moeten er een miljoen woningen gebouwd worden en we zien al dat projectontwikkelaars de openbare ruimte steeds vaker groen inrichten met het oog op de biodiversiteit, maar bewoners van de nieuwbouw vergroenen hun tuinen nog lang niet altijd. De vraag is hoe we die bewoners mee kunnen nemen in de positieve effecten van een groene tuin, nog voordat ze de sleutel krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door hen een tuinontwerp aan te bieden.  Zo wordt het nieuwe openbare groen versterkt én krijgen we er met de tuinen in één klap behoorlijk wat groen bij.”

Van grijs …*

Samenwerken

De ruimte om nieuwe woningen te bouwen, wordt steeds beperkter in ons land. Om deze toch zo veel mogelijk groen in te richten ziet Van Dijk kansen voor gezamenlijke groene tuinen, “We moeten de openbare ruimte die er is goed benutten. Gezamenlijke tuinen kunnen veel bieden. Initiatieven die gedragen worden door meerdere partijen en waarbij de verantwoordelijkheid ook bij meerdere partijen ligt, bieden perspectief. In Spijk bijvoorbeeld heeft de Stichting Actief Spijk het oude asfaltrijke centrum omgetoverd tot een groen dorpshart, waar mensen samenkomen. Het onderhoud wordt verzorgd door de bewoners, die daardoor niet alleen genieten van groen, er ontstaat ook een hechtere dorpsgemeenschap. Ze wonnen er de Steenbreek Trofee 2019 mee.”

… naar groen.

Verbinding

Gemeenten zien steeds meer in dat ze overtollig asfalt groen willen maken. En dat hoeft niet altijd betekenen dat alles op de schop moet. Door groen uit te breiden en te verbinden ontstaan er groene hotspots, ook binnen de bebouwde kom. “Kijk maar naar het Singelpark in Leiden. De gemeente heeft daar het groen rondom de singels met elkaar verbonden tot een groene ader die het oude centrum ‘ommuurd’. Een prachtig wandel- en recreatiegebied in een sterk verdichte stad.” Ook ontstaan er steeds meer geveltuinen, kleine stukjes groen die hele straten kunnen opfleuren en, zeker voor insecten en bijen, fantastisch zijn. Alle beetjes groen helpen.”  

Bedrijventerreinen

Recent focust Stichting Steenbreek in samenwerking met provincie Zuid-Holland en IVN op het vergroenen van bedrijventerreinen, waarvan op dit moment gemiddeld genomen slechts 1% groen is ingericht. “Bedrijventerreinen zijn vooral effectief ingericht, maar hitte en hoosbuien doen die effectiviteit steeds meer teniet. Productieprocessen in warme hallen komen stil te liggen en laaddocks lopen onder. Daar moet iets aan gebeuren. Van de daken is 90% onbenut, daar kunnen we zeker een deel van vergroenen.” En hoewel groene daken best wel wat voeten in de aarde hebben, zijn groene gevels en het beplanten van de gebieden tussen de panden door eenvoudig te realiseren. “Het zou mooi zijn als bedrijventerreinen geen onveilige achteraf plekken zijn, maar groene wandelgebieden.”

Van Dijk denkt dat de behoefte aan groen de komende jaren alleen maar zal toenemen. “Iedereen heeft natuur nodig en zeker nu we meer thuiswerken denk ik dat men meer waarde gaat hechten aan een groene omgeving.

Koninklijke VHG, NL Greenlabel en Stichting Steenbreek aan de slag met biodiversiteit in de stad binnen Nationaal Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Deltaplan-Biodiversiteitsherstel_ondertekening-plegde-VHG-NL-Greenlabel-Steenbreek_2021-05-19-mei
Lees het gehele artikel

VHG en NL Greenlabel hebben zich onlangs aangesloten bij de coalitie. Stichting Steenbreek was al enige tijd lid.

De woningbouwopgave voor de komende tien jaar legt een enorme druk op zowel het bestaande stedelijke gebied als op de groene ruimte die door bebouwing in beslag wordt genomen. Om het verlies aan biodiversiteit terug te dringen en waar mogelijk te herstellen, moet de stedelijke biotoop zodanig integraal worden ontwikkeld dat planten en dieren er hun plaats kunnen (blijven) vinden. Doel is om te komen tot planontwikkeling die een positieve bijdrage levert aan de lokale ecologie en aan het welzijn en de gezondheid van de bewoners.

Biodiversiteit in het stedelijk gebied

Hoe benutten we het stedelijke gebied voor behoud en versterking van biodiversiteit? Welke interventies, gebaseerd op natuurinclusiviteit (ecosysteemdiensten, natuurinclusief bouwen, en groene infrastructuur) kunnen we hiervoor doen? Hoe stimuleren we de stakeholders in het stedelijke gebied om concrete acties te versnellen? En hoe komen we tot een duurzamer (ecologisch) beheer? Met deze vragen gaan de drie organisaties aan de slag binnen de coalitie van het Deltaplan.

Stevige basis

Aan de basis liggen de door VHG ontwikkelde concepten van De Levende Tuin, Het Levende Gebouw en de Levende Openbare Ruimte en de NL Terrein- en Gebiedslabels van NL Greenlabel. In de aanpak van concrete acties kan daarnaast worden voortgebouwd op de campagnes die Steenbreek landelijk uitvoert en op de resultaten van de Green Deal 1.000 hectare stedelijke natuur.

Acties

De organisaties gaan de komende tijd gezamenlijk een actieplan uitwerken en presenteren aan de overige partners van het Deltaplan. Het doel is om daarmee, naast biodiversiteit in het landelijke gebied, een werkspoor biodiversiteit in het stedelijk gebied aan het Deltaplan toe te voegen en hierin het voortouw te nemen.