Tagarchief: Tree-O-Logic

Online bomenbeheertool Treeasset bewijst zijn waarde keer op keer

Bernard-Flier
Lees het gehele artikel

Boomtechnisch adviesbureau Tree-O-Logic is gespecialiseerd in het beheer van bomen en alles wat daarmee te maken heeft. Van een boomveiligheidscontrole of aanvullend nader onderzoek, tot het ontwikkelen en implementeren van beleid voor vergroeningsprojecten. En van toezicht en directievoering bij aanbestedingstrajecten tot dataverzameling & GIS- (geografische informatie systemen) projecten. Hun online portal Treeasset ondersteunt hun klanten in al deze disciplines. De vraag ernaar groeit enorm en daar weet Bernard Flier, accountmanager & adviseur bij Tree-O-Logic, ons meer over te vertellen:

Voorbeeld van een kaartweergave vanuit Treeasset.

“Een toenemend aantal gemeenten, provincies en waterschappen weten Tree-O-Logic te vinden en ons te waarderen om onze expertise op het gebied van bomen. Als je dit combineert met onze open en constructieve bedrijfscultuur, dan weet je dat het prettig samenwerken is. Waar we in de opstartfase van ons bedrijf nog vaak ingeschakeld werden voor onze specifieke kennis van bomen zelf, zien we tegenwoordig meer de nadruk op de integratie en toepassing van die kennis in het inrichten en beheer van landschappen, terreinen en stedelijke gebieden. We verrichten natuurlijk ook nog boominspecties maar fungeren steeds vaker als kenniscentrum. In Nederland is noodzakelijkerwijze een groeiende behoefte aan deze kennis door de klimaatverandering en -opgave waar we allemaal mee geconfronteerd worden. Met onze online beheertool Treeasset en bijbehorend dashboard Treedash bieden we ondersteunende software en inzicht in alles wat met boombeheer en boomonderhoud te maken heeft.”

Onthulling van een Tree Board samen met de wethouder in gemeente Altena.

Software die ondersteunt

Het unieke aan de tool Treeasset van Tree-O-Logic is dat deze het proces niet dwingend beïnvloedt maar juist ondersteunend (en dus niet voorschrijvend) is aan deze processen. Dit is grotendeels te danken aan de uitgebreide mogelijkheden tot klantspecifiek maatwerk. Volgens Bernard is bijna elke opdracht voorzien van een maatwerk-oplossing: ‘De tijd waarin gedacht werd dat we voor alle opdrachtgevers af konden met één standaard oplossing heeft voor mij nooit bestaan. We hebben daarom een groot aantal modules waar onze klanten uit kunnen kiezen. Denk daarbij aan de modules Regulier beheer, Essentaksterfte, EPR (eikenprocessierups) of de nazorgmodule. De laatste tijd zien we logischerwijze een toenemende belangstelling voor de vergroenings-module. Wat speelt er bijvoorbeeld ondergronds aan kabels en leidingen/rioleringen? En hoe zit het met bovengrondse factoren als wateroverlast, verstening en hittestress? Welke kansen of beperkingen levert dit op in het kader van extra vergroening? Met Treeasset kun je dat heel mooi in beeld brengen, analyseren en er actief op sturen. Met de implementatie van de nieuwe omgevingswet is dit ook bijzonder actueel. Vanuit Treeasset is het heel laagdrempelig mogelijk om input te leveren voor de omgevingsvisie, het omgevingsplan en andere omgevingsprogramma’s. Maar ook om vanuit deze plannen het beleid weer in praktijk te brengen. Dat is zo mooi!’

Een voorbeeld van een live dashboard in Treedash.

Maatschappelijk belang

Bij Tree-O-Logic onderkent men het maatschappelijk belang van het informeren van burgers. Zo hebben ze voor de gemeente Altena een project met zogenaamde Tree Boards verzorgd. Op diverse locaties zijn deze info-borden geplaatst, en hierop is te zien welke positieve bijdrage de bomen leveren aan de leefomgeving. Via de QR-code op de Tree Boards zijn alle gegevens online te raadplegen en dit is een erg mooie manier om bij te dragen aan de bewustwording van de waarde van bomen. Sommige soorten zijn beter geschikt als het gaat om waterbuffering, andere vangen juist veel fijnstof en een derde soort is prima geschikt voor het brengen van verkoeling. ‘Door dit te kwantificeren en te communiceren wordt het bewustzijn bij burgers vergroot en streven we naar een groene, gezonde en gezellige omgeving!’  

Online tool biedt inzichten in bestrijding eikenprocessierups

Lees het gehele artikel

Software die ingezet wordt bij de bestrijding van eikenprocessierupsen? Het klinkt in eerste instantie misschien wat vreemd. Die beestjes bestrijd je toch niet via het internet? Tree-O-Logic uit Harskamp bewijst keer op keer dat een Treeasset® online-omgeving gemeenten, provincies en waterschappen optimale ondersteuning en inzicht biedt als het gaat om beheersing van dit irritante beestje, in jargon vaak EPR genoemd. Henk van Eldik is projectleider bij Tree-O-Logic en hij legt uit wat hun software nu zo uniek maakt:

Treeasset. Het online GIS portaal met gegevens en analyses

“Als je aan de beheersing of bestrijding van eikenprocessierupsen denkt, dan denken mensen vaak aan zuigunits die de rupsen of nesten uit de bomen zuigen. Natuurlijk worden die nog steeds veel toegepast, net als preventief (biologisch) bestrijden. Maar wat is nu het effect geweest van die maatregelen? Was dit wel het juiste beleid? Hoe kan het anders, beter, natuurvriendelijker en als het even kan, meer kosteneffectief? Het is nu het moment om dat te analyseren! Daar geeft Treeasset in combinatie met ons Treedash dashboard een goed beeld van. Vaak is naast deze conclusie nog een derde optie in de beheersmaatregelen: het bestrijden van EPR op een natuurlijke, duurzame manier waarbij in de volle breedte van het spectrum naar de inrichting van gebieden en biodiversiteit wordt gekeken. Onze tools maken via een bijna wetenschappelijke methodiek inzichtelijk wat het effect is van het gekozen beheersbeleid, de genomen acties en hun resultaten. Uit die gegevens worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.”

Henvan Eldik, projectleider bij Tree-O-Logic.

GIS portaal

De hierboven beschreven tools en methode worden door Tree-O-Logic steeds meer toegepast bij overheidsinstellingen. Treeasset is het GIS portaal waarbinnen alles geregistreerd wordt. Treedash is het dashboard waarin de data geanalyseerd worden. Allereerst wordt het gekozen beleid ingegeven in de klantspecifieke omgeving. Daarna worden alle genomen acties ingevoerd, uiteraard vergezeld van hun resultaten. Door die resultaten goed te analyseren kan men nauwkeurig bepalen wat het effect van het beleid daadwerkelijk is geweest. En zo kunt u effectief bijsturen en de benodigde plannen en budgetten voor de komende periode beter vaststellen. De transitie van ‘wat kostte het ons en hoe veel meldingen hebben we ontvangen’ naar een onderbouwd EPR beheersplan met visie kan met behulp van Treeasset worden gemaakt.

Treedash. Data analyse.

Ontwikkelen

Bij Tree-O-Logic gaan ze overigens nog een stap verder. Ze delen hun vakkennis op het gebied van boombeheer en -onderhoud om hun klanten te voorzien van adviesnota’s en beheerplannen. Ook in de operationele uitvoering van EPR-bestrijding is men actief ondersteunend. Hun vakmensen kunnen elk binnen hun eigen specialisme excelleren en daar schuilt volgens Van Eldik ook zeker een deel van hun succes: “Bij ons bedrijf werken mensen die zich kunnen en mogen ontwikkelen en ontplooien. Dit zorgt er mede voor dat we voorop staan bij de ontwikkelingen in de markt. Innovatie en vernieuwen zit ons in het bloed. Deze mentaliteit straalt weer positief uit naar onze klanten en daar zijn we trots op.”

De EPR-module is ‘slechts’ één van de modules binnen Treeasset. In de online omgeving staan uw asset bomen en bijhorende groeiplaatsen centraal. U kunt ook terecht voor andere relevante modules om uw boombeheer te kunnen doen. Denk aan de Regulier beheer-, Essentaktsterfte-module, Monumentale / beschermwaardige bomen-module, maar ook de Vergroening / klimaatmodule.  

Specialiseren in adviseren over assetmanagement

Lees het gehele artikel

Alles in één omgeving, waarbij iedereen naar hetzelfde kijkt maar binnen zijn eigen rol acteert. Dat is volgens project- en teamleider Henk van Eldik van boomtechnisch adviesbureau Tree-O-Logic uit Harskamp de kern van hun online en als merk geregistreerde dienst Treeasset.

Bomen vormen een belangrijke waarde voor mens, natuur en milieu. Van Eldik: “Bomen vertegenwoordigen een monetaire waarde, leveren ecosysteemdiensten, bevorderen de biodiversiteit, worden periodiek onderhouden en onderzocht en zijn vaak onderdeel van maatschappelijke discussie. De waarde van bomen is niet altijd in geld uit te drukken. Assetmanagement is daarom van groot belang. Wij ondersteunen dit proces met onze online tool Treeasset.”

Inzichtelijk gemaakt waar en wat er wordt geplant.

Van Eldik vervolgt: “Met Treeasset bieden wij klantspecifiek maatwerk, zodat het proces rondom bomen optimaal geborgd wordt in het systeem. Wij verzamelen gegevens over bomen als hun eigenschappen, de staat waarin ze verkeren en de vereiste onderhoudswerkzaamheden. Uit de verzamelde data maken wij slimme selecties waarmee we bijvoorbeeld de onderhoudswerkzaamheden uitzetten naar een groenaannemer. Als hij inlogt ziet hij de opdrachten die voor hem klaarstaan: snoeien of aanplanten, maar ook essentiële informatie over de locatie van de boom. Alles bij de hand om het werk goed uit te voeren. Als de werkzaamheden zijn afgerond, dan meldt hij zijn taak af in het systeem. De beheerder krijgt hiervan een signaal. Op die manier is snel inzichtelijk wat de status is. Vervolgens kunnen we ook leren van eventuele zaken die zich aandienen. De cirkel is rond en we starten opnieuw: gegevens verzamelen, werk uitvoeren, toezicht houden en data analyseren en evalueren.”

Bekijken van grafieken met boomdata via dashboarding.

Processen ordenen

Binnen Treeasset zijn meerdere modules aan elkaar gekoppeld. “Het gaat verder dan alleen het verzamelen van gegevens als snoeiwerkzaamheden aan of het planten van bomen. Denk hierbij aan het verzamelen van informatie over het beheren van de Eikenprocessierups, Essentaksterfte, de monitoring van de nazorg of het implementeren van een vergroeningsmodule. Treeasset is het middel om processen in de gehele keten inzichtelijk te maken en te optimaliseren.”

Een team van vijftien medewerkers adviseert over alles wat met bomen te maken heeft. “We werken met dashboarding, waarbij grafieken en lijstjes eenvoudig inzicht geven wat er door de verschillende partijen als beheerders, groenaannemers, maar ook vakspecialisten als boom- en groendeskundigen in het systeem is gezet. Hierdoor ontstaat grip op alle processen. Dit helpt de beheerder bij het uitvoeren
van assetmanagement.”

De hoge en lage aantastingsdruk van de Eikenprocessierups (EPR).

Taak- en rolverdeling

De uiteenlopende taken zijn goed te scheiden, waarbij iedereen zijn eigen toegang heeft. Een beheerder wil namelijk overal van op de hoogte zijn, maar voor uitvoerende partijen die snoeien en zagen, inspecteurs en toezichthouders is dat niet nodig. “Een beleidsmedewerker verantwoordelijk voor de monumentale bomen in zijn gemeente wil alleen informatie over de conditie, waar ze staan, waarom ze monumentaal zijn en wie de eigenaar is. Dat kan interessant zijn bij de afweging om particulieren financieel tegemoet te komen bij het zelf onderhouden van hun exemplaren. Wij zijn specialist in het scheiden van die taak- en rolverdeling. Het creëert duidelijkheid en zorgt voor een goede balans tussen risico’s, doelen en kosten bij het beheer bomen. Onvoldoende grip op de processen rondom bomen zijn verleden tijd. Treeasset helpt de klant optimaal bij assetmanagement”, zo besluit Van Eldik.